ديپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

ديپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

شناخت نامه مختصر

اسم: عبدالرشید ویاړ

وظیفه: استاد و آمر دیپارتمنت جنګلات و منابع طبیعی

پوهنیار عبدالرشید ویاړ فرزند داکتر فرید، زاده درسال ۱۳۶۴ خورشیدی در قریه وزیرخیل  خنډ خیل ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا. تحصلات ابتدایی را در مکتب حضرت امام ابوحنیفه ، درساحه مربوطه هنګوبنام زرګری، کشور پاکستان، در دیار مهاجرت آغاز و دوره ثانوی و لیسه را نیز در همین ناحیه درلیسه عالی خوشحال خان ولیسه عالی کندرخیل رسانیده است.

پس از سپری نمودن آزمون کانکور سال ۱۳۸۶ خورشیدی شامل فاکولته زراعت پوهنتون پکتیا ګردیده و در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، از رشته جنګلات ومنابع طبیعی فاکولته مذکور، با کسب نمرات بلند (کادری) سند لیسانس بدست آورده.

پوهنیار عبدالرشید ویاړ در سال ۱۳۹۱ خورشیدی، به حیث استاد رشته جنګلات ومنابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا تقرر حاصل نمود و در کنار مصروفیت وظیفه مقدس تدریس، به حیث آمر دیپارتمنت مذکور نیز ادای مسؤلیت نموده است.

پوهنیارعبدالرشید ویاړ در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، جهت ارتقای سطح دانش و مدارک بلند تحصیلی شامل برنامه ماستری پوهنتون ملی وتحقیقاتی جنګلات ومنابع طبیع هندوستان ګردید که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی از رشته اداره محیط زیست سند ماستری را به درجه عالی بدست آورد و پس از بازګشت به کشور، دوباره به تدریس پرداخت و اکنون نیز مصروف تدریس می باشد.

قابل یاد آوریست، که پوهنیارعبدالرشید (ویاړ) در جریان بیش از شش سال تدریس، تحقیق، مسؤلیت های اداری، مقاله های زیادی تحقیقی را نګاشته که بیشتر آن جنبه علمی تحقیقی داشته و در مجله ها و ژورنال های ملی و بین الملی برای چاپ و نشر اماده  است.