پوهنځی طب دیدګاه وماموریت

دیدگاه پوهنځی

پوھںځی طب  قصد دارد دوکتورانی را به جامعه تقدیم کند که از لحاظ فکری و اخلاقی کاملأ قوی، تحقیق گرا، با ارزش‌های فرهنگی جامعه آشنا و از لحاظ مسلکی لایق، شایسته و متکی بهخود باشند.

مأموریت پوهنځی

 پوھنځی طب غرض به دست آوردن اهداف خویش، پالیسیها و روشهای مناسبی را روی دست گرفته است که در زمینه کارکنان شایسته و کارا را آموزش دهند، تا ارزشهای اخلاقی، فرهنګی و خدمات طبی که مبنی بر شواهد بوده در جامعه منعکس گردد که محصول آن تقدیم خدمات بهتر صحی برای مردم جامعه باشد.