ماموريت ودیدگاه

ماموريت ودیدگاه

 

ماموریت

   وظایف ومسوولیت های این پوهنځی راپرورش کادر های تخصصی در رشته های مورد ضرورت چون زراعت و مالداری ، در عصری ساختن سکتور زراعت و مالداری به منظور افزایش تولید و بدست اوردن محصولات زراعتی با کیفیت جهت رشد اقتصادی و رفاه مردم در سراسرکشور تشکیل میدهد.

اهداف: برای تحقق وظایف ومسوولیت های فوق، اهداف عمومی ذیر مطرح می باشد:

1.      پیشبرد امور تدریس با در نطر داشت ضرورت های جامعه به شیوه های معیاری و جدید.

2.      اجرای تحقیقات علمی توسط استادان و محصلین در عرصه ورشته های مربوطه سکتور زراعت و مالداری.

3.      انجام تحقیقات علمی ، ارایه سمینار های علمی ومسلکی و دیگر فعالیت های اکادمیک جهت استفاده ضرورت مندان وعلاقه مندان سکتور زراعت و مالداری.

4.      تطبیق سیستم کریدت و کریکولم واحد تجدید شده وزارت تحصیلات عالی در تمام رشته های پوهنځی.