رشته اداره و تشبثات

دیپارتمنت اداره و تشبثات

رشته اداره و تشبثات

رشته اداره و تشبثات  در سال ۱۳۹۲ ه ش در چوکات پوهنځی اقتصاد ایجاد گردید. فعلاً در  رشته متذکره شش نفر آساتید به تدریس و ۲۹۶ نفر محصلان به تحصیل مصروف استند. تا کنون  از رشته اداره و تشبثات  ۲۰۳ تن به سويه لسانس فارغ گردیده اند.

دیدگاه

رشته اداره و تشبثات در ایجاد و پخش دانش مدیریتی و تجارتی به سطح ملی یک اداره مقدم خواهد بود.

ما موریت

رشته اداره و تشبثات از طریق تدریس و تحقیق  دانش  مدیریتی و تشبثاتی را طوری توسعه میدهد که ممد رشد و انکشاف سکتورهای خصوصی و عامه واقع گردد.