دیپارتمنت هارتیکلچر

 

دیپارتمنت هارتیکلچر

فعالیت ها، دورنما، مرام ها و اهداف

الف : فعالیت ها

دیپارتمنت هارتیکلچر سه نوع فعالیت ها را پیش میبرد که شامل تحقیقات، تدریس و ترویج یا خدمات میباشد.

۱.تحقیقات

فعالیت های تحقیقاتي دیپارتمنت هارتیکلچر شامل ایجاد ابتکارات و تکثیر نتایج تحقیقاتي می باشد که از این طریق در حل برخی از پرابلم های موجود در صنعت مرتبط با باغداري کمک مینماید. از جمله این معلومات ها کسب معلومات تازه در مورد نباتات، شناخت راهکارها در مورد صحت مندي انسان و حفظ محیط زیست، افزایش کیفیت محصولات هارتیکلچري با پروسس محصولات هارتیکلچري ، جوستجوی راه های دسترسي به بازار های ملي و بین المللي می باشد.

دیپارتمنت هارتیکلچر در تلاش بوده تا از دواتر خصوصي ، ملي و بین المللي برای پیشبرد تحقیقات در عرصه های ګوناګون کمک های مالي را بدست آورد و نتایج متوقعه را با باغداران کشور و ادارات مرتبط در اشتراک بګذارند.

 

۲.تدریس/ تحصیل

در جنب تحقیقات ، دیپارتمنت هارتیکلچر مشغول تدریس به سویه لسانس نیز می باشد. در این دوره دیپارتمنت تلاش دارند که محصلان رشته مذکور از تکنالوژي جدید مورد استفاده در این بخش و هم چنان انکشافات بمیان آمده عصر حاضر آګاه سازند و از این طریق خدمات را به جامعه تقدیم نماید.

 

۳. ترویج / خدمات

هدف از ماموریت ترویج رشته هارتیکلچر ترویج نتایج بدست آمده از تحقیقات علمي می باشد و هم چنان شریک ساختن پیشرفت ها در عرصه های ګوناګون از قبل کشت و پروسس ، تولید ، پروسس و نګهداري محصولات هارتیکلچري با جامعه می باشد تا مردم کشور از این طریق کاروبار زراعتي بالخصوص هارتیکلچري خود را مستقلانه رونق بخشید، و زمینه کاروبار برای افراد دیګر نیز فراهم ګردد و همچنان دیپارتمنت تلاش نموده تا سکتور دولتي و خصوصي را نیز بهبود بخشد.

 

 

ب : درونما

۱. تربیه متخصصین و کادر های فني در عرصه باغداري به سطح منطقه و کشور

۲.انکشاف دادن به سکتور هارتیکلچر بوسیله تکنالوژي پیشرفته و تبدیل نمودن آن به یک سکتور متحرک

۳.بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادي باغداران و بلند بردن سطح زنده ګي آنها

۴.فراهم نمودن زمینه برای استفاده جامع از تکنالوژي معلوماتي در عرصه باغداري

 

 

 

ج : مرام ها

۱.استفاده اعظمي از کمترین سطح زمین

۲.افزایش حاصلات فی واحد سطح زمین

۳.حفظ محیط زیست و تزئین آن

۴.اصلاح رژیم غذایی افراد کشور

۵.افزایش سهم محصولات هارتیکلچري در سکتور اقتصادي

 

د : اهداف

۱.تربیه پرسونل علمي و کادري به سطح لسانس

۲.حل مشکلات مرتبط با هارتیکلچر از طریق تحقیقات

۳.تبدیل سکتور هارتیکلچر از حالت کلاسیک با حالت مدرن

۴.تقدیم فنون مختلف  هارتیکلچر ( شاخبري، پیوند ، یکه کاري ، استعمال هارمون ها )

۵.ترویج کشت متراکم