دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو

معرفی فشرده دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو

دیپارتمنت پشتو در پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا، یکی از ديپارتمنت های جدید التأسیس است این دیپارتمنت در مراحل ابتدایی خود قرار داشته و درحال انکشاف و شګوفایی می باشد.

ديپارتمنت پشتو با داشتن اهداف ویژه اکادمیک در سال ۱۳۹۲خورشیدی در چوکات پوهنځی زبان وادبیات ایجاد ګردیده که در آن زمان فقط داری صنف سوم ( متشکل از محصلان پوهنځی تعلیم وتربیه ) بود، مګر در سال ۱۳۹۳ خورشیدی این دیپارتمنت صنوف اول و دوم نیز داشت که اکنون دارای صنف اول الا چهارم محصلان ذکور واناث می باشد. تا این زمان (1400 خورشیدی ) این دیپارتمنت شش دوره فارغان را به منظور خدمت به جامعه تقدیم کرده که تعداد فارغان ذکور واناث این ديپارتمنت از  ۵۰۰  تن به بالا می رسند. خوشبختانه ، دیپارتمنت پشتو پوهنځي زبان و ادبیات نیز در سال ۱۳۹۹ امر برنامه علمی شبانه را دریافت کرد و برای اولین بار در برنامه شبانه محصل پذیرفت. این دیپارتمنت با داشتن سایر تسهیلات، کتابخانهء نسبتاً مجهز نیز دارد.

دید ګاه

دیپارتمنت پشتو ای پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا با اشتیاق تمام سعی می کند تا به زبان مادری پشتونهای هر دو طرف مرز خدمات همه جانبه انجا دهد و کادرهای مسلکی را با روحیه اسلامی و پشتون دوستانه تربیه نماید.

اهداف

هدف اساسی دیپارتمنت زبان و ادب پشتو این است که در  ساحهء خود اشخاص کار فهم و مسلکی تربیه نماید تا به زبان مورد نظر خدمت انجام دهند، آن را غنای همه جانبه بخشیده و در ردیف زبان های جهانی قرار دهند، تا باشد که جهانیان زبان پشتو و قدامت تاریخی آن را با تمام معنا بشناسند و پشتون ها وغیر پشتونها مورد نیاز و مطابق مسلک شان را از آثار این زبان فراهم آورند.

     دیپارتمنت پشتو به منظور حراست و پاسداری از بهبود کیفیت و ارزش های بلند اسلامی و اکادمیک متعهد است  این دیپارتمنت همواره تلاش می ورزد تا به منظور ایجاد سرچشمه های اسلامی و عقیدتی اشخاص مجرب و مسؤل را به جامعه تقدیم نماید تا در برابر مشکلات موجود ایستادګی ومبارزه کنند وسیاهی ظلمت را از بین ببرند.

وضعیت کنونی

دیپارتمنت زبان و ادب پشتو اکنون دارای شش تن اعضای کادر علمی به سویه ماستر و لیسانس می باشد. دروس یومیه به شکل صمیمانه و هماهنګی تمام به پیش می رودګر چی کمبود استادان یکی از چالش های بزرګ می باشد مګر استادان موجود در اتکاء با استعداد و بلندی همت شان ثابت نموده  اند که با وجود مشکلات زیاد مکلفیت بیشتر درسی را انجام داده و از این راه مصدر خدمت به جامعه ګردیده اند. همچنان این دیپارتمنت لوازم از قبیل: تخته های صنوف، مارکر، میز، چوکی، کوچ، الماری، کمپیوتر، پرینتر، و غیره را از مصارف شخصی استادان و محصلان فراهم شده و از امکانات  دولتی جز یک پایه میز و پرینتر چیز دیګر به این ديپارتمنت داده نشده است.

 

نیازمندی ها

نیازمندی های دیپارتمنت زبان و ادب پشتو به دو بخش، اساسی و غیر اساسی تقسیم می شود.

اول- نیازهای اساسي:دیپارتمنت بیشتر از همه چیز با کمبود استادان مواجه است. اکنون داری شش تن استاد می باشد که از آن جمله یک پوهندوی، یک تن پوهنمل، سه تن پوهنیار و یک تن دارای رتبه پوهیالی دارا میباشد که همه استادان ماستر و یک تن مصروف دوکتورا میباشد. در این بخش از مقامات ذیصلاح خواهش می شود تا درزمینه کمبود استادن توجه جدی نماید.

نبود کتابخانه و لابراتوار یکی از چالش های جدی دیګر اند که ما ومحصلان ما با آن روبرو هستیم، ګر چه این دیپارتمنت یک کتابخانه کوچک داریم مګر نمی تواند تمام نیازمندی های ما ومحصلان مان را در عرصهء منابع رفع کند. به همین شکل عدم دسترسی به شبکهء انترنیت و تکنالوژی معلوماتی از چالش های بزرګ دیګری است که استادان و محصلان با آن دست پنجه نرم می کنند. بنا بر این ایجاد مراکز تدویر برنامه های علمی می تواند روی افزایش این مشکلات را بګیرد.

دووم- نیازمندی های غیر اساسی (فرعی) : در کنار نیازمندی های اساسی، نیازهای فرعی نیز باید در نظر ګرفته شوند از جمله برنامه های غیر سیر علمی برای استادان ومحصلان همچنان ایجاد روابط و توامیت بین پوهنتون ها و .... را می توان از نیاز  های غیر اساسی این دیپارتمنت به حساب آورد.

دیپارتمنت زبان و ادب پشتو داری اعضای کادری ذیل می باشد:

پوهنمل احسان الله پامیر ( آمر دیپارتمنت )

پوهندوی یار محمد پکتین ( استاد )

پوهنمل احمد الله کارګر ( استاد )

پوهنیار ایمل ښمر ( استاد )

پوهنیار سلطان زاهد( استاد )

پوهنیار عارف الله حق پرست (استاد )

 

 

 

معرفی مختصر آمر ديپارتمنت پشتو

محترم پوهنمل احسان الله پامير فرزند دگروال شاه حسن در سال ۱۳۶۹خورشيدی در ولسوالی بند چک ولايت ميدان وردگ ديده به جهان گشوده است. تعليمات ابتدايی و متداول روزگارش  را در مدرسهء حضرت عمر فاروق رض آن ولسوالی، تعليمات متوسطه را در ليسه عالی نورالمدارس و تعليمات دورهء ثانوی را در ليسه عالی غازی گل احمد خان به پايان رسانيده است. موصوف از طريق ارشتراک در آزمون کانکور سال ۱۳۸۶خورشيدی به ديپارتمنت پشتو ی پوهنځی زبان و ادبيات پوهنتون کابل راه يافت و در سال ۱۳۹۰خورشیدی با اخذ نمرات کادری از آن ديپارتمنت در مقطع ليسانس فراغت حاصل نموده است. استاد پامير از آوان طفوليت با ادبيات علاقهء وافر داشت و در مجالس ادبی و مشاعره ها اشتراک می ورزيد. موصوف با انجمن های فرهنگی و ادبی همکاری های فراوان نموده و در مورد حالات جاری کشور نوشته های گوناگون از خود به يادگار گذاشته که در نشريه های مختلف کشور و صفحات انترنتی به نشر رسيده است.

استاد بعد حصول فراغت از مقطع ليسانس تا حدود يک سال با شرکت های خصوصی وظيفه انجام داده و در سال ۱۳۹۲خورشيدی به حيث عضو کادر علمی پوهنځی زبان و ادبيات پوهنتون پکتيا عز تقرر حاصل کرد. در سال ۱۳۹۴خورشيدی به برنامه ی کارشناسی ارشد (ماستری) پوهنتون کابل اعزام گرديد و در سال ۱۳۹۵خورشيدی آن مقطع آموزشی را نيز به کمال موءفقيت پايان بخشيد. استاد به سه لسان: پشتو، فارسی دری و انگليسی آشنايی کامل داشته و تکلم می کند. استاد موصوف با استادان، محصلان و ساير همکاران عرصه اکادميک برخورد و پيشامد نيکو دارد. تا کنون سه اثر استاد امادهء چاپ می باشد، از آن جمله يکی پايان مقطع فوق ليسانس می باشد که تحت عنوان: مفاهمه بدون صورت(  Body Language   ) تحرير يافته و در حوزهء زبان شناسی و ادبيات شناسی از اهميت ويژه يی برخوردار می باشد؛ از اين رو می توانيم اين اثر را يکی از آثار جديد و ارزشمند عنوان کنيم.

استاد پامير اکنون به عنوان آمر ديپارتمنت پشتو در چوکات پوهنځی زبان و ادبيات پوهنتون پکتيا ايفای وظيفه می کند. در کنار اين مصروفيت، مسئوليت اهتمام مجلهء علمی پوهنتون پکتيا (قلم) و وظيفهء مدير مسئول گاهنامهء (پوهنځی) نشريه پوهنځی زبان و ادبيات را نيز بر عهده دارد.

استاد موصوف همواره محصلان را انديشهء اتحاد و همديگر پذيری می آموزاند و خواهان يک جامعهء سالم و سعادت مند و افغانستان با صلح و ثبات می باشد.