ديپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی

  

اعضای کادرعلمی (استادان) دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی

درجه تحصیلی

اسم، تخلص ورتبه علمی

ردیف

دکتور

پوهنمل دوکتور محمد داود احمدزی

۱

ماستر

پوهندوی محمود مهرووال

۲

ماستر

پوهنمل نجیب الله احمدزی

۳

دوکتور

بوهنیار محمدایوب داودزی

۴

ماستر

پوهنمل محمدکریم احمدزی

۵

ماستر

پوهنمل محسن الله

۶

لیسانس

پوهنیار عبدالودود نوري

۷