معرفی مختصر رئیس پوهنځی تعلیم وتربیه

 

  معرفی مختصر رئیس پوهنځی تعلیم وتربیه

پوهنځی تعلیم وتربیه

محترم ضیاالله فرزند خلیل الله درسال ۱۳۵۹ در قریه پاینده خیل  ولسوالی موسهی ولایت کابل متولد گردیده است ، درسال ۱۳۶۶ خورشیدی شامل مکتب ابتدایه ودرسال ۱۳۷۸ ازلیسه عالی موسهی سفلی فارغ گردیده است . درسال ۱۳۷۹ بعد از سپری نمودن امتحان کانکوردر سال (۱۳۸۱) شامل پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تعلیم وتربیه کابل شده ودرسال ۱۳۸۴ از رشته بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل  (شهید استاد ربانی) به سویه لیسانس فارغ التحصیل گردیده است . درسال ۱۳۸۵ در رشته بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا به صفت استاد تقرر حاصل نموده است  واز سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸ پروګرام ماستری را نیز درپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در بخش تعلیم وتربیه موفقانه به پایان رسانیده است درکناروظیفه مقدس استادی درسال ۱۳۸۹ بحیث امر دیپارتمنت کیمیا وبیولوژی تقررحاصل کرده ونیزدرسال ۱۳۹۳ مسولیت معاونیت پوهنځی تعلیم وتربیه را  بطور افتخاری ایفای وظیفه نموده است ،همچنان  درسال ۱۳۸۹ بحیث ترینر کلیدی پوهنتون پکتیا ازطرف پروژه تحصیلات عالی(HEP ) تعین گردید وهم چنان درسال ۱۳۹۳ ازطرف استادان وهیئت رهبری پوهنتون به پست ریاست پوهنحی تعلیم وتربیه به حیث سرپرست تعین گردیده است.

   اینک در۲۶ دلوه سال ۱۳۹۲ با نوشتن وگردآوری رساله علمی وتحقیقی تحت عنوان «بررسی شیوه های ارزیابی مضمون بیولوژی درمکاتب شهر ګردیز» از رتبه پوهنیار به رتبه علمی پوهنمل ترفیع نموده وهمچنان تیزس ماستری خویش را  تحت عنوان (نقش رهبری ومدیریت بالای اموزش ویادګیری)تحریر نموده است ,وفعلا دا رای رتبه علمی پوهندوی میباشد.

    درسال ۱۳۹۳ زمانیکه سید علی اغا هاشمی رئیس اسبق پوهنځی تعلیم وتربیه به بورسیه کشور ایران اعزام  ګردید محترم پوهندوی ضیاالله فرزند خلیل الله  به اساس احکام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بحیث رئیس پوهنځی تعلیم وتربیه عوض سید علی اغا هاشمی تعین شد.

   ایشان با وجود مصروفیت های اکادمیک دربخش های مختلف مانند: جهت ارتقای ظرفیت ها ، ورکشاپ ها ، سمینارها ، کنفرانس ها  وسایربرنامه های آموزشی  که در پوهنتون ، نهادهای اکادمیک یا  وزارت محترم تحصیلات عالی تدویریافته است اشتراک ورزیده ، تصدیق نامه را درپایان هربرنامه آموزشی از نهاد ومرجع مربوطه بدست آورده است ، اشتراک و سهم گیری فعال دربرنامه های آموزشی درتجارب وارتقای سطح دانش موصوف گام مؤثر وارزندۀ محسوب میگردد.

با احترام

پوهندوی ضیاالله احمدزی