معرفی مختصر ریس پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا

شناخت نامه مختصر

نام:پوهنوال نذیرخان محمدی

وظیفه: استاد و رئیس پوهنځی زراعت

ایمیل ادرس:nazir.m1984@gmail.com, nazir.m@pu.edu.af

شماره تماس: +93-777711128, +93-707711128

پوهنوال نذیرخان محمدی فرزند محمدخان، زاده ۱۳۶۲ خورشیدی در قریه غوریزی عثمان خیل ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا. تحصلات ابتدایی را در مکتب حضرت سفیان، کمپ درسمند  کوزی پښتونخوا هنګو، کشور پاکستان، در دیار مهاجرت آغاز و دوره ثانوی و لیسه را نیز در همین ناحیه د رلیسه حضرت بلال به پایان رسانیده است.

پس از سپری نمودن آزمون کانکور سال ۱۳۸۳ خورشیدی شامل فاکولته زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست ګردیده و در سال ۱۳۸۶ خورشیدی، از رشته اګرانومی فاکولته مذکور، با کسب نمرات بلند (کادری) سند لیسانس بدست آورده.

پوهنوال نذیرخان محمدی در سال ۱۳۸۷ خورشیدی، به حیث استاد رشته اګرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا تقرر حاصل نمود و در کنار مصروفیت وظیفه مقدس تدریس، به حیث آمر دیپارتمنت مذکور نیز ادای مسؤلیت نموده است.

پوهنوال نذیرخان محمدی در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، جهت ارتقای سطح دانش و مدارک بلند تحصیلی شامل برنامه ماستری پوهنتون ملی زراعتی کشور هندوستان ګردید که در سال ۱۳۹۶ خورشیدی از رشته اګرانومی سند ماستری را به درجه عالی بدست آورد و پس از بازګشت به کشور، دوباره به تدریس پرداخت و اکنون نیز مصروف تدریس و رئیس پوهنځی زراعت می باشد.

قابل یاد آوریست، که پوهنوال نذیرخان محمدی در جریان بیش از پانزده سال تدریس، تحقیق، مسؤلیت های اداری، مقاله های زیادی تحقیقی را نګاشته که بیشتر آن جنبه علمی تحقیقی داشته و در مجله ها و جورنال های ملی و بین الملی چاپ و نشر شده است.

لیست مقالات نشر شده:

A. Paper Published (International):

 1. A review on GIS in Irrigation and Water Management in International journal of Engineering Research & Technology (IJET), Page 854-857. https://www.ijert.org/a-review-on-gis-in-irrigation-and-water-management.
 2. Measuring the Amount of Nitrates in Underground Water of Gardiz City, Paktia, Afghanistan in International journal of Engineering Research & Technology(IJET), Page 581-584. https://www.ijert.org/measuring-the-amount-of-nitrates-in-underground-water-of-gardiz-city-paktia-afghanistan
 3. A Review on Drip Fertigation on Field Crops in International journal of Engineering Research & Technology (IJET), Page 722-729. https://www.ijert.org/a-review-on-drip-fertigation-on-field-crops.
 4. Floods Impacts on the Socio-Economic of Livelihoods in Paktia Afghanistan in International journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology (IJRASB), Page 38-48. https://www.ijrasb.com/index.php/ijrasb/article/view/186
 5. Effect of various levels of inorganic fertilizer and vermicompost with and without bio-fertilizer on growth, yield attributes and yield of sweet corn (Zea mays L. saccharata) in International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Page 114-117. https://www.allsubjectjournal.com/archives/2017/vol4/issue5/4-5-25
 6. Influence of inorganic fertilizer, vermicompost and biofertilizer on yield & economic of sweet corn and nutrient status in soil in International Journal of Applied Research, Page 183-186. https://www.allresearchjournal.com/archives/?year=2017&vol=3&issue=5&part=C&ArticleId=3674
 7. Effect of Inorganic Fertilizer, Vermicompost and Bio-Fertilizer on Quality, Content and Uptake of Nutrients in Sweet Corn (Zea mays L. var. saccharata) in International Journal of Science and Research (IJSR), Page 670-675. https://www.ijsr.net/get_abstract.php?paper_id=7051702
 8. A Review on Intercropping in Sugarcane in international journal of Trends in Biosciences, Page 3737-3739.https://www.researchgate.net/publication/332786633_A_Review_on_Intercropping_in_Sugarcane
 9. Improving productivity in mango cv.kesar through foliar application of silicon and salicylic acid in journal experimental biology and agricultural sciences, Page 1440-1443. https://www.chemijournal.com/archives/?year=2017&vol=5&issue=6&ArticleId=1480&si=false.
 10. Integrated nutrient management in maize production (Review paper) in Research Journal of Agricultural Sciences (RJAS) in international journal, Page 1515-1517. https://www.researchgate.net/publication/332786490_Integrated_Nutrient_Management_in_Maize_Production
 11. Response of Pearl millet (Pannisetum glauccum L.) to levels and Scheduling of nitrogen under South Gujarat condition in International Journal of Chemical Studies, Page 32-35. https://www.chemijournal.com/archives/?year=2018&vol=6&issue=1&ArticleId=1591&si=false
 12. Effect of different levels of phosphorus and Biofertilizers on growth and yield of soybean in Paktia, Afghanistan in e-planet international Journal, Page 125-129. http://e-planet.co.in/index.php/publication/102-volume-16-2
 13. Effect of Biofertilizers with different levels of nitrogen and phosphorus on growth and growth attributes of baby corn (Zea mays L.) in International journal of chemical Studies, Page 2300-2305.https://www.chemijournal.com/archives/?year=2019&vol=7&issue=4&ArticleId=6729&si=false
 14. Effect of NPK, Biofertilizer and Zinc Foliar Nutrition on Growth and Growth Attributes of Babycorn (Zea mays L.) in International journal of chemical Studies, Page 2432-2436 https://www.chemijournal.com/archives/?year=2019&vol=7&issue=4&ArticleId=6752&si=false.

B. Paper Published (National):

 1. Introduction to the Source and Resources of Water in Afghanistan and Challenges in qalam quarterly academic – Research Journal of Paktia University. https://rctmis.mohe.gov.af/author/author_details?id=1605
 2. Effect of wheat local varieties on productivity of wheat in Paktia Province in qalam quarterly academic – Research Journal of Paktia University. https://rctmis.mohe.gov.af/author/author_details?id=1605
 3. Future of Biofertilizers in Afghanistan Agriculture in TABIAT quarterly Journal – Research and Scientific Publication of Afghanistan Academy of Sciences, Page 180-194. https://rctmis.mohe.gov.af/author/author_details?id=1605
 4. Response of rabi sweet corn (Zea mays L. var. saccharata) to spacing levels in qalam quarterly academic – Research Journal of Paktia University. https://rctmis.mohe.gov.af/author/author_details?id=1605
 5. Effect of organic and inorganic fertilizer on growth, yield and economic of soybean under Rainfed condition in qalam quarterly academic – Research Journal of Paktia University. https://rctmis.mohe.gov.af/author/author_details?id=1605