دیپارتمنت کيميا

دیپارتمنت کيميا

مرام و اهداف دیپارتمنت کیمیا

 

 

     دیپارتمنت کیمیا در چوکات پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا به تعداد شش تن استاد شامل کادر های علمی مختلف فعالیت مینماید. بنای کاریی استادان این دیپارتمنت : تدریس، ترجمه، تحقیق، تألیف و رهنمایی محصلان در عرصه های ګوناګون علمی و اکادمیک تشکیل میدهد.

   هدف عمده ای دیپارتمنت کیمیا پیروی از طرزالعمل ها، لوایح، مقرره ها و قانون وزارت محترم تحصیلات عالی و تطبیق آنها است. استادان کیمیا مکلف اند که فعالیت های علمی و اکادمیک خود را در پرتو همین موارد ذکر شده انجام دهند. تا بتوانند معلمین ورزیده مسلکی مجهز با تیوری های آموزشی معاصر تربیه و تقدیم جامعه نمایند.

    از کار های اساسی دیګر این دیپارتمنت عیار سازی فعالیت های اکادمیک اش با پویایی علم و تکنالوژی امروزه است. در صورت ضرورت تغییرات مقتضی را درپلان تعلیمی خود با در نظر داشت انکشافات جدید در عرصه علم کیمیا عندالموقع وارد ساخته و خواهد ساخت.

   فراهم ساختن شرایط مساعد به هدف انجام کارهای علمی و لابراتواری و همچنان آماده سازی چنان محیط آرام آموزشی، تا محصلی در آینده وقتیکه از پوهنتون فارغ و شامل کار میشوند، حد اکثر مشکلات اکادمیک خود را که به آنها بدون شک مواجه خواهند شد، حل بتوانند.