ديپارتمنت لسان انگلیسی

ديپارتمنت لسان انگلیسی

مرام و اهداف دیپارتمنت انګلیسی

       دیپارتمنت زبان و ادبیات انګلیسی جهت تدریس خوبتر وبا کیفیت با هم تحت یک چطر جمع ګردیده و سعی مینمایند تا مطابق به لزوم دید شرایط ، احترام به کلتور اسلامی به فعالیت های خود ادامه دهند.

      این دیپارتمنت به منظور رسیدن به اهداف مشخص علمی ، تحصیلی ، تحقیقی ، بلند بردن سطح علمی و مسلکی استادان و تربیه سالم محصلان فضایی مناسبی را آماده مینماید. عیار نمودن دیپارتمنت به معیار های معاصر و انکشاف دادن دیپارتمنت و تربیت استادان مسلکی به مکاتب از وظایف اصلی شان میباشد.

      دیپارتمنت فعالیت های خودرا در چوکات یک برنامه منظم هشت سمستری برای محصلان این  دیپا رتمنت تنظیم کرده و مصروف تربیه استادان ، معلمان مسلکی به سطح لسانس به جامعه میباشد.

      دروس این دیپارتمنت جنبه عملی و نظری داشته و محصلان را از نظر پیداګوژی و تحقیق عملی با ظرفیت های کاری مناسب تربیه مینماید. در شرایط فعلی چون یک دیپارتمنت جوان و تازه به کار میبا شد

توسط استادان جوان به سویه لسا نس به وجه احسن تدریس میګرد د.

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون پکتیا

پوهنځی تعلیم و ترپیه

    دیپار تمنت زبان و ادبیا ت انګلیسی                      

جدول   شهرت مکمل استادان زبان و ادبیات انګلیسی   

شماره

 

شهرت

 

 

 

درجه و رشته تحصیل

 

 

رتبه عملی

نمبرتیلفون

ملاحظات

 

نام

 

 

نام پدر

 

 

تخلص

درجه تحصیل

 

 

 

رشته تحصیل

رتبه علمی

تاریخ تقرردرکادرعلمی

تاریخ آخرین ترفیع علمی

1

ګل علم

میر علم

علم

لسا نس

انګلیسی

پوهنیار

۱۳۸۵

۱۳۹۳

۰۷۰۰۸۳۸۲۵۳

 

 د انګلیسي څانګې لومړی آمر ۱۳۹۲-۱۳۹۵

۲

سید رحمن

عبدالحمید 

سیال

لسا نس

ژبپوهنه

پوهنمل

 

 

+۹۳۷۶۶۷۰۷۰۲۷ 

 

 د څانګې دریم آمر ۱۴۰۱-

۳

سیف ا لرحمن

عبدالرحمن 

روهی

ماستر

نړیوال ادبیات

پوهنمل

 

 

+۹۳۷۷۴۹۳۵۳۰۷ 

saif.rohiafg@gmail.com

saif.rohi@pu.edu.af

 

 د څانګې دویم آمر ۱۳۹۵-۱۴۰۱

۴

عبد ا لبصیر

 

زمانی

ماستر 

نړیوال ادبیات

پوهنیار

 

    ۱۳۹۸ ل استعفا ور کړي