ديپارتمنت علوم حیوانی

ديپارتمنت علوم حیوانی

معرفت دیپارتمنت علوم حیوانی

 

دیپارتمنت علوم حیوانی یکی از دیپارتمنت­های فعال فاکولته زراعت پوهنتون پکتیا میباشد، که در سال ۱۳۸۷هجری خورشیدي تآسیس گردیده و فعالیت علمی و اکادمیک این دیپارتمنت تحت رهبری آمر دپیارتمنت و سه تن استادان به سویه ماستر به پیش برده میشود. نصاب تحصیلی دیپارتمنت مذکور طبق معیارهای علمی و اکادمیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تعین و تطبیق می گردد، که این ديپارتمنت در بخش های ذیل فعالیت های علمی خویش را عملی می نمائید.

الف: اداره و منجمنت فارم حیوانی      

ب: غذا وتغذیه حیوانی

ج: نسلګیری حیوانی

برعلاوه موارد فوق ديپارتمنت علوم حیوانی یک سلسله توأمیت ها و همکاری های فنی و مسلکی با ادارات مربوطه داشته که این امر باعث گردیده تا محصلین از کارهای نظری وعملی تحت استاتید و کارمندان فنی و مسلکی بهرمند شوند. دپیارتمنت علوم حیوانی اولین دور فراغت محصلین خویش را در سال ۱۳۸۸ به جامعه تقدیم نموده است، که تا اکنون حدود (۱۷۷) تن فارغ التحصیل به سویه لیسانس به جامعه تقدیم کرده است. افراد و اشخاص فارغ شده از رشته مذکور در ارگان های مختلف (دولتی و غیر دولتی) مصروف انجام وظایف می باشند، که این موفقیت در نتیجه زحمات دپیارتمنت علوم حیوانی، پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا می باشند.

معرفت کوتاه­ی آمر دیپارتمنت علوم حیوانی

پوهندوی محمد داود شیرزاد فرزند عزیز خان باشنده ولایت ننگرهار ولسوالی شیرزاد بوده، در سال ۱۳۸۲ خورشیدی از فاکولته علوم وترنری پوهنتون ننګرهار فارغ ­التحصیل ګردیده، درهمان سال به صفت معلم در لیسه عالی ننګرهار تقرر حاصل کرده، استاد موصوف در سال ۱۳۸۴ در یکی از ارګان های غیر دولتی (Oxfam GB) به حیث (livestock Officer) وظیفه اجرا نموده است، استاد شیرزاد در سال ۱۳۸۶ در پوهنتون پکتیا بحیث کادرعلمی پوهنځی زراعت، دیپارتمنت علوم حیوانی تقرر حاصل نمود که در جریان تدریس در سال ۱۳۸۹ به منظور فراګیری دوره ماستری عازم کشورهندوستان شد، بعد از ختم دوره­ی ماستری درسال۱۳۹۱ به وطن برګشت نموده و به وظیفه خویش ادامه داده و از تجارب و اندوخته علمی خویش ديپارتمنت علوم حیوانی و محصلین را بهرمند ساخت. استاد مذکور در ورکشاپ ها و کنفرانس های علمی و اکادمیک به سطح ملی و بین المللی اشتراک نموده است و همچنان در ورکشاپ OBE and SCL که برای اساتید پوهنځی های هفت ګانه  پوهنتون پکتیا در نظر ګرفته شده بود به حیث ترینر ایفای وظیفه نموده است و اکنون بحیث آمر وعضوی دیپارتمنت علوم حیوانی فعالیت های علمی و اکادمیک خویش را پیش می برد.  

قابل ذکراست، پوهندوی محمد داؤد شیرزاد در جریان یازده سال تدریس، تحقیق، مسؤلیت های اداری، مقاله های زیادی تحقیقی و غیر تحقیقی را نګاشته که بیشتر آن جنبه علمی تحقیقی داشته و در مجله ها و جورنال های ملی و بین المللی به چاپ و نشررسیده است.