ديپارتمنت حفاظه نباتات

ديپارتمنت حفاظه نباتات

 

اعضای کادرعلمی (استادان) دیپارتمنت حفاظه نباتات

درجه تحصیلی

اسم، تخلص ورتبه علمی

ردیف

ماستر

پوهنيارعبدالله احمدی

۱

لسانس

پوهيالی محمدرئيس مخلص

۲

لسانس

نامزدپوهیالی عبدالله ناصری

۳

ايميل