تاریخچه و اهداف دیپارتمنت ثقافت اسلامی

تاریخچه و اهداف دیپارتمنت ثقافت اسلامی

افغانستان کشوراسلامی است که نود ونه درصد مردم آن مسلمان هستند , قانون اساسی کشوربه اساسات اسلام استواربوده وقوانین دیگرکشوربرمبنای آن وضع میگردد درافغانستان تاریخ مردم این مرزبوم باوجوداشتن نژاد های مختلف همه منافع قومی ومنطقوی وزبانی شان راکنارگذاشته وبخاطردفاع ازاسلام وسرزمین شان گردهم آمده اند. مقاومت ومردانگی مردم مسلمان افغانستان دربرابرانگلیس وتهاجم قشون سرخ گواه این مدعا است ثبات وپایه داری حکومت ها دراین کشوربه اندازه توجه به دین اسلام بوده است هرندازه که زنگ دینداری درحکومت مداران مشاهده میشد پشتیبانی مردم وروحیه دفاع ازآن قوی ترمیگردید پشت پازدن اسلام وارزشهای آبمعنی زوال وازهم پاشیدن نظام های حاکم وقت بوده است .

خوادث دلخراش وخانمانسوزدرچند دهه اخیردرکشورکه معلول علت های مختلف بوده علت عمده ومهم آن بی توجهی نظام های حاکم وقت به دین وارزشهای دینی بوده است نسل جوان هرکشورکه ستون فقرات آن راتشکیل میدهد اگر به روحیه دینداری صداقت وامانت داری تربیت شود بمعنی تضمین آینده آرام است این وظیفه ومسولیت اساسی وزارت تعلیم وتربیه وتحصیلات عالی ازراه کسترش تعلیمات اسلامی است .

تاریخ تاسیس دیپارتمنت ثقافت اسلامی :

به همین منظوردرسال ۱۳۹۳ دیپارتمنت ثقافت اسلامی درتشکیل پوهنحی تعلیم وتربیه منظورگردید که باداشتن پنج تن استاد مسولیت پیشبرد تدریس مضامین اسلامی رادرتمام پوهنحی وپوهنتون به عهده داشت .

این دیپارتمنت دارای (۶) تن استاد به سویه لسانس ودارای رتبه علمی پوهیالی تا پوهنیار بوده که مصروف خدمت گزاری اولاد وطن میباشد ضمنآ این دیپارتمنت دارای ۴۰ تن محصلان ذکور میباشد هم چنان این دیپارتمنت دارای کریکولم ومفردات درسی جدید که توسط کمیته محترم نصاب تعلیمی تائید گردیده است .

اهداف دیپارتمنت ثقافت اسلامی ذیلآ تحریرمیگردد.

ـــ  تربیت معلمان مسلکی ومتخصص برای وزارت محترم معارف .

ـــ  رشد انکشاف استعداد وتوانائی تدریس نصاب معارف درمکاتب .

ـــ  تقویه حس وطن دوستی وهمزیستی مسالمت آمیز.

ـــ  حفظ ارزشهای پسندیده هموطنان کــشور.

ـــ  رفع کمبود نیازمندی معلمین مسلکی علوم دینی برای معـارف .

 

 

            وزارت تحـصيلات عــــــــالي

          پوهنتون پکتیا

             معاونيت امورعلمي

پوهنځی تعلیم وتربیه

شماره

شهرت

درجه ورشته تحصيل

رتبه علمي

نمبرتيلفون

ملاحظات

نام

نام پدر

تخلص

درجه تحصيل

رشته تحصيل

رتبه علمي

تاريخ تقرر دركادر

تاريخ آخرين ترفيع علمي

1

محمدیونس

داودشاه

احمدزی

ماستر

ثقافت اسلامی

پوهنمل

۱۵/۵/۱۳۸۳

 

0700557650

 

2

نصرت الله

نیازمحمد

ابراهیمی

لیسانس

ثقافت اسلامی

پوهیالی

۱۰/۱۱/۱۳۸۸

 

077105804

 

3

عبدالناصر

محمدیوسف

نصرت

لیسانس

ثقافت اسلامی

پوهیالی

۱۳۹۰/۱۰/۲۴

 

0700999503

 

4

روح الله

عبدالمجید

عتید

لیسانس

ثقافت اسلامی

پوهیالی

۱۳۹۲/۳/۲۶

 

0778191382

 

5

عبدالرحمن

عبدالستار

حمیدی

لیسانس

ثقافت اسلامی

پوهنیار

۱۳/۹/۱۳۹۱

 

0797736284

 

6

سمیراحمد

علی احمد

احمدی

لیسانس

شرعیات

پوهیالی

 

 

 

 

 

جدول شهرت مكمل استادان دیپارتمنت ثقافت اسلامی

قرارشرح فوق جدول هذا ترتيب وصحت است .