پوهنځی طب

سوانح مختصر رئيس پوهنځی طب

پوهنيار محمد شریف فرقانی

رئيس  پوهنځی  طب

drsharifforqani87@gmail.com

drsharif.forqani@pu.edu.af

 

محترم الحاج پوهنیار داکتر محمد شریف فرقانی فرزند میرزامحمد نوادة عمرخان در سال ۱۳۵۳ خورشیدی در قریه بالاده مربوط مرکز گردیز دریک خانواده متدین دیده به جهان گشوده است .

زمانی‌که در سال ۱۳۹۰ خورشیدی پوهنتون غیر رسمی آریانا در پوهنتون پکتیا مدغم شد پوهنحی طب پوهنتون پکتیا به کمبود جدی استادان مواجه بود همان بود،که در کنار یک تعداد داکتران دیگر داکتر فرقانی نیز در این پوهنحی امور تدریس را آغاز نمود و تا مدت سه سال با صداقت و اخلاص کامل این امر را دوام داد. داکتر فرقانی در کنار انجام خدمات زیاد افتخاری    به تاریخ   ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲ به حیث استاد رسمی تقرر حاصل نمود.

موصوف آمریت دیپارتمنت داخله را مدت سه سال به عهده داشت، ایشان به اساس انجام خدمات بی شائبه طبی، سر انجام در سال ۱۳۹۹ خورشیدی به اساس حکم رییس جمور اسلامی افغانستان رسما منحیث رییس پوهنحی طب پوهنتون پکتیا تعیین گردید.