دیپارتمنت مالی وبانکی

 دیپارتمنت مالی وبانکی

رشته مالی و بانکی

رشته مالی و بانکی در سال ۱۳۹۴ ه ش در چوکات  پوهنځی اقتصاد ایجاد گردیده که  فعلاً در  رشته متذکره پنج نفر آساتید به تدریس و ۲۸۲ تن محصلان به تحصیل مصروف استند. تا کنون از رشته مالی و بانکی ۲۰۸ نفر به سويه لسانس فارغ گردیده اند.

دیدگاه

رشته مالی وبانکی در ایجاد دانش مالی و بانکی به سطح ملی یک اداره  پیشتاز خواهد بود.

ما موریت

رشته مالی و بانکی از طریق تدریس و تحقیق  دانش  مالی و بانکی را طوری توسعه میدهد که برای رشد سکتورهای خصوصی و عامه کمک کننده و ممد واقع گردد.