ديپارتمنت لسان دری

ديپارتمنت لسان دری

دیپارتمنت زبان و ادبیات دری، سیستم کریدت سال ۱۳۹۷

سمستر اول

مجموع ساعت ها

تعدادکریدت ها

کد درس

مضمون

شماره

64

4

Li-127

فنون ادبی(بدیع وبیان)

1

64

4

Li-128

متن شعر(فرم مثنوی)

2

32

2

Li-130

عربی

3

32

2

Li-131

پشتو

4

32

2

Li-139

انگلیسی

5

16

1

Ss-160

ثقافت اسلامی

6

64

4

Ve-131

روانشناسی عمومی

7

تعداد کریدت                                                                                19                               

سمستردوم

مجموع ساعت ها

تعدادکریدت ها

کددرس

مضمون

شماره

32

2

Li-223

آیین نگارش

1

48

3

Li-238

متن نثرساده ومر سل

2

48

3

Li-226

تاریخ ادبیات(ازدوره باستان تا ظهور اسلام )

3

32

2

Li-239

انگلیسی

4

16

1

Ss-260

ثقافت اسلامی

5

16

1

PE-115

تربیت بدنی

6

64

4

VE-232

روانشناسی انکشافی

7

32

2

Ss-301

تاریخ معاصر

8

تعداد کریدت                                                                               18                                 

سمسترسوم

مجموع ساعت ها

تعدادکریدت ها

کد درس

مضمون

شماره

64

4

Li-321

دستورزبان(آوازشناسی وصرف)

1

48

3

Li-338

متن نثر(مسجع وفنی)

2

32

2

Li-324

مبادی سبکشناسی

3

16

1

Ss-360

ثقافت اسلامی

4

32

2

Ss-307

اساسات کمپیوتر

5

32

2

Ss-421

محیط زیست

6

64

4

VE-336

روانشناسی تربیتی

7

تعداد کریدت                                                                               18                               

 

 

 

سمسترچهارم

مجموع ساعت ها

تعدادکریدت ها

کددرس

مضمون

شماره

48

3

Li-421

دستورزبان(نحو)

1

64

4

Li-428

متن شعر(فرم قصیده)

2

48

3

Li-426

تاریخ ادبیات(ازظهوراسلام تازمان غزنویان)

3

32

2

Li-424

گستره سبک شناسی

4

32

2

Li-434

فردوسی شناسی

5

16

1

Ss-460

ثقافت اسلامی

6

32

2

PE-401

مبانی تعلیم وتربیه

7

تعداد کریدت                                                                         17                         

سمستر پنجم

مجموع ساعت ها

تعدادکریدت ها

کد درس

مضمون

شماره

48

3

Li-422

زبان شناسی(مبادی وتاریخی)

1

48

3

Li-528

متن شعر(فرم غزل)

2

48

3

Li-538

متن نثر(مصنوع ومنحط)

3

48

3

Li-526

تاریخ ادبیات(ازعصرغزنویان – سلجوقیان)

4

32

2

Li-541

ادبیات فولکلور

5

16

1

Ss-560

ثقافت اسلامی

6

32

2

PE-508

میتودتدریس

7

تعداد کریدت                                                                               17                             

سمسترششم

مجموع ساعت ها

تعدادکریدت ها

کددرس

مضمون

شماره

32

2

Li-625

مبادی نقدادبی

1

48

3

Li-632

ادبیات شناسی

2

32

2

Li-637

تصوف

3

16

1

Ss-660

ثقافت اسلامی

4

64

4

Li-643

میتودتدریس زبان وادبیات دری

5

32

2

PE-610

ارزیابی

6

48

3

Li-644

تحقیق

7

تعداد کریدت                                                                                     17                                  

سمستر هفتم

مجموع ساعت ها

تعدادکریدت ها

کد درس

مضمون

شماره

32

2

Li-727

فنون ادبی(عروض)

1

32

2

Li-738

متن نثرمعاصر

2

64

4

Li-726

تاریخ ادبیات(ازعصرمغول- دوران معاصر)

3

32

2

Li-485

مولاناشناسی

 

32

2

Li-737

ادبیات عرفانی

5

32

2

Li-742

ادبیات جهان

6

16

1

Ss-760

ثقافت اسلامی

7

64

4

PE-712

تدریس آموزی

8

 

 

 

 

 

تعداد کریدت                                                                               19                               

 

 

 

سمسترهشتم

مجموع ساعت ها

تعدادکریدت ها

کددرس

مضمون

شماره

32

2

Li-827

فنون ادبی (معانی وقافیه)

1

32

2

Li-828

متن شعرمعاصر

2

48

3

Li-533

فرهنگ ملی(آریایی واسلامی)

3

32

2

Li-825

گستره نقد ادبی

4

32

2

Li-835

بیدل شناسی

5

16

1

Ss-860

ثقافت اسلامی

6

32

2

PE-715

تکنالوژی تعلیمی

7

32

2

PE-810

اداره تربیتی

8

64

4

Li-840

مونوگراف

9

تعداد کریدت                                                                       20                     

   برنامۀ درسی دیپاتمنت فارسی دری بخش روزانه که درنشست تاریخی     25  /   5    / 1397  دیپاتمنت تصویب گردید، اینک جهت تأیید به مقام محترم ریاست پوهنحی تعلیم وتربیه ارایه می گردد تا پس از آن تطبیق گردد.