د اقتصاد پوهنځی

 

اقتصاد پوهنځي 

 

پوهنځی ریس

دپوهنځی لرلیداو رسالت

مالی او بانکی څانګه

اداره او تشبثاتو څانکه