پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا

 

پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا

با ایجاد پوهنتون پکتیا در سال ۱۳۸۲ د رشهرګردیز پوهنځی زراعت در چوکات پوهنتون پکتیا ایجاد ګردید. که در همین چند سال از دیپارتمنت باغداری، اګرانومی، جنګلات و  منابع طبعی، علوم حیوانی، اقتصاد و توسعه زراعتی و دیپارتمنت حفاظه نباتات به صد ها تن محصلین فارغ ګردیده و در ادرات مختلف مصروف هستند.

از اینکه برای پیشرفت سکتور زراعت به تکنالوژی و تعلیم ضرورت است، اداره پوهنځی زراعت و اعضای کادر علمی پوهنځی تلاش می ورزند تا برای اهداف خود کفایی کشور، پیشرفت اقتصادی و اهداف ملی فعالیت های خستګی ناپذیر را انجام دهند.

 

مرام پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا:

۱ – تقدیم نمودن  افراد مسلکی در جامعه 

۲ – پیشرفت اقتصادی کشور

۳ – تبدیل حالت محلی سکتور زراعت و مالداری به حالت عصری

۴ – بهتر نمودن وضعیت زندګی هموطنان

۵ – ایجاد فرصت کاری و جلو ګیری از بیکاری

اهداف پوهنځی زراعت:

۱ -  ایجاد محیط مناسب برای اموزش

۲ – تقدیم نمودن افراد و کادرهای علمی و مسلکی در بخش زراعت به جامعه

۳ – پیشرفت اقتصادی جامعه

۴ – بهترساختن سکتور زراعت

۵ – به سطح منطقه و کشور خود کفا ساختن کشور از نظر تولید ات محصولات زراعتی 

۶ – حفاظت از منابع محیطی و استفاده موثر از منابع موجود در کشور

اداره پوهنځی زراعت:

با شمول ریس و معاون پوهنځی زراعت دارای ۳۹ کادر علمی، مدیر فارم، مدیر تدریسی و اجراییه، لابرانت ، یک تن شب باش، یک دهقان فارم، دو نګهبان و یک تن دروازه بان میباشد که بسیار به علاقمندی باهمدیګر ایفای وظیفه مینمایند.