ديپارتمنت تاريخ

ديپارتمنت تاريخ

تاریخچه واهداف دیپارتمنت تاریخ

       با درنظر داشت ضرورتهای عینی ونیازهای مبرم جامعه به افراد مسلکی دربخش تاریخ در سال 1386 هجری شمسی در چوکات پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا تأسیس گردید و ازهنگام تأسیس تا حال ده ها تن از نسل جوان به جامعه تقدیم داشته و اعضای کادر علمي این دیپارتمنت جهت عرضه خدمات تعلیمي با کیفیت وهمه شمول ، حفظه ارزش های دیني ، فرهنګي و اجتماعي ازهیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده و در امر تحقق اهداف و دیدگاه آن متعهد می باشد.

دیدگاه یا مرام:

دیدگاه دیپارتمنت تاریخ همانا داشتن یک سیستم تحصیلي معیاري و غرض خدمات تحصیلي با کیفیت برابر با معیاري های علمي اکادمیک به سطح کشور و پوهنتون های کشورهای هم جوار و داشتن یک موفقیت عالی و برجسته علمی در سطح ملی و منطقوی می باشد.

مأموریت:

دیپارتمنت تاریخ به عنوان یک از دیپارتمنت های پیشتاز پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا در تولید و ترویج علم و پاسخ گوی به نیازمندی های جامعه افغانی متحد می باشد مأموریت این مؤسسه را ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی ، مشاوره به جامعه علمی ، متقاضیان آموزش عالی تشکیل میدهد و بالندگی خود را در ایجاد فضاء رقابتی علمی و تحقیقی می بیند.

اهداف دیپارتمنت تاریخ:

  • رشد افکار سیاسی ، فرهنگی ، علمی و اجتماعی جامعه.
  • ارتقای دانش علمی و تاریخی جوانان عزیز میهن.
  • تربیت استادان و معلمان مسلکی در رشته تاریخ و تقدیم آن به وزارت و معارف کشور در جهت رشد معارف.
  • ارتقای مهارت مسلکی استادان و معلمان و بخش پروگرام داخل خدمت نیزفعال است.
  • ایجاد زمینه های تحقیقی علمی در تاریخ و پیداگوژی برای استادان و محصلان.
  • درکل ترتیب روحیه عقیده اسلامی و وطن دوستی و احساس مسؤلیت درجوانان.

 

شهرت اعضای کادر علمی مربوط دیپارتمنت تاریخ:

شماره

نام

تخلص

درجه تحصیلی

رتبه علمی

ملاحظات

۱

حبیب الرحمن

حبیبی

ماستر

پوهنیار

آمردیپارتمنت

۲

سیدعلی آغا

هاشمی

ماستر

پوهنمل

عضو دیپارتمنت

۳

عزیزالله

امین

لیسانس

پوهنیار

عضو دیپارتمنت

۴

امان الدین

وفا

لیسانس

پوهنیار

عضو دیپارتمنت

۵

عتیق الله

سروری

لیسانس

پوهنیار

عضو دیپارتمنت