ریس پوهنځی

 

پوهنیار بصیر احمد یاد ریس پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا، در سال ۱۹۸۷ چشم به دنیا گشود. تعلیمات ابتدایی خویش را در سال ۲۰۰۸ در لیسه عبدالهادي داوي به اتمام رسانید و در سال ۲۰۱۲ موافق به تکمیل نمودن دوره لسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی شد و با کسب نمرات کادری از پوهنتون ننگرهار فارغ التحصیل گردید. وی در سال ۲۰۱۳ شامل کادر علمی در دیپارتمنت انگلیسی، پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا گردید. آقای بصیر احمد یاد در سال ۲۰۱۶ به منظور ادامه تحصیل خویش حازم کشور هند گردید و دوره ماستری را در بخش English literature در دانشگاه Himachal Pardees-India در سال ۲۰۱۸ موافقانه به پایان رسانید.