ديپارتمنت اقتصادزراعتی

ديپارتمنت اقتصادزراعتی

  

اعضای کادرعلمی (استادان) دیپارتمنت اقتصادزراعتی

درجه تحصیلی

اسم، تخلص ورتبه علمی

ردیف

دکتور

پوهنيارمحمد داود احمدزی

۱

ماستر

پوهنيارمحمودمهرووال

۲

ماستر

پوهیالی نجیب الله احمدزی

۳

ماستر

                              بوهیالی محمدایوب داودزی

۴

ماستر

پوهنیار محمدقیوم سیال

۵

                                      لیسانس

                               پوهیالی محمدکریم احمدزی

     ۶     

لیسانس

پوهیالی محسن الله

۷

لیسانس

                                 پوهیالی امان الله امین

۹

                                       لیسانس

                           پوهیالی عبدالودود نوري