ديدگاه وماموریت

ديدگاه وماموریت

 

   اهداف :

1. ایجاد یک نهاد تعلیمی غنامند وباکیفیت به اساس لایحه جدید سیستم کریدت برای تمام محصلان از طریق تطبیق نصاب تعلیمی مطابق نیازمندی های جامعه و معارف کشور .

2. معرفی نصاب جدید برای تربیه معلمین مسلکی که همگام با پیشرفت علم وتکنالوژی و تکنیک ها وشیوه های مدرن تدریس و آموزش باشد .

3. تهیه نمودن کتب درسی در رشته های مختلف مطابق مفردات طرح شده وارزش واهمیت آنها در مطابقت به تعداد کریدت که یک سیستم بین المللی می باشد .

 

4. ایجاد فرهنگ جدید در محتوای درسی مطابق نصاب جدید معارف ، خواست عصر وزمان وپالیسی وزارت محترم تحصیلات عالی .

5. ترویج ستراتیژی های مدرن و آموزش در سطح پوهنتون و پوهنځی های تعلیم وتربیه و مؤسسات تحصیلات عالی کشور .

6. ایجاد پروگرام های داخل خدمت وپوهنځی شبانه برای بلند بردن ظرفیت علمی ومسلکی معلمین وفارغ التحصیلان مکاتب کشور .

7. آماده ساختن زمینه مناسب پروگرام های داخل خدمت و پوهنځی شبانه وانکشاف آن دررشته های متعدد برای کسانیکه روزانه مصروف کارهای شخصی یا دولتی اند ویا علاقه به ادامه تحصیل وارتقای مهارت های علمی دارند .

8. تقدیم معلمان مسلکی برای تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی ، پوهنځی های تعلیم وتربیه ، دارالمعلمین ها و مکاتب ثانوی کشور به سویه لیسانس .

 

   پوهنځی تعلیم تربیه با گذشت هرسال در حال رشد ، توسعه وانکشاف قرار دارد . محصلان این پوهنځی درسه وقت قبل ازظهر ، بعد ازظهر و شبانه مصروف فراگیری علوم در رشته های مختلف می باشند .

    درتشکیل این پوهنځی ۶۳ بست اختصاص گردیده است درسال های گذشته ۱۳۹۱     ۳۵ تن استاد و ۱۳۹۲  به تعداد ۴۷ تن استاد مصروف تدریس بودند. درسال جاری ۱۳۹۷ به تعداد ۶۱ تن استاد میرسد که اسامی ۶۱ تن استاد درحاضری موجود است متباقی دوسیه ۲  تن استاد درطی مراحل قراردارد که این خود توسعۀ سریع را در پوهنځی تعلیم وتربیه نشان میدهد .